Coach Gouda

OUT-/ REPLACEMENT

Out-/ replacement bij Coach Gouda

Outplacement/ replacement is ondersteuning bij het vinden van nieuw werk. Wanneer je werkgever en jij besluiten om niet samen verder te gaan, zal er vaak onderhandeld moeten worden over een ontslagregeling. De werkgever mag je niet zomaar ontslaan en zal je een aanbod moeten doen. Een ontslagvergoeding en outplacement is vaak onderdeel van de ontslagregeling, dit wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt over het ontslag en de voorwaarden en de vaststellings-overeenkomst ondertekend is, kun je aan de slag met het vinden van een nieuwe baan.

Outplacement/ replacement zal de werkgever meestal niet zelf doen, de werkgever kan hier een budget voor beschikbaar stellen. Met dit budget schakel je een outplacement/ replacement/ coaching bureau in wat jou gaat begeleiden naar nieuw werk. De werkgever betaalt dan de kosten. Voordeel van het vrij besteedbare out-/ replacement budget is dat je vrije keuze hebt in het zoeken naar een out-/ replacementbureau. Je kiest het bureau dat het beste bij jou past en waar jij het meeste vertrouwen in hebt. Bij collectief ontslag komt het weleens voor dat de werkgever zelf de keuze maakt voor een out/ replacement-bureau.

Coach Gouda

Wanneer je persoonlijke begeleiding op maat belangrijk vindt, ben je bij CoachCounsellor (CC) te Gouda aan het juiste adres. CC is erop gericht om samen met jou te kijken naar wat er speelt of heeft gespeeld om vervolgens een nieuwe weg in te slaan naar ander werk, een andere of geen baan, andere attitude etc.  Dit kan prettig zijn wanneer je bijvoorbeeld plotseling geen werk meer hebt (door wat voor omstandigheden dan ook) of tegen issues op het werk aanloopt of ontslag hebt gekregen of helemaal niet (meer) weet welke loopbaankeuzes je zou moeten maken.

CC biedt individuele coaching en begeleidt je bij de stappen die nodig zijn om weer op een energieke en fijne manier aan het, voor jou, juiste werk te komen. De eerste stap is meestal afscheid nemen van het vorige werk. Hierbij kan rouwverwerking een rol spelen. Of je wilt na langdurig thuis zitten weer aan het werk. Coaching is een belangrijk onderdeel van het traject. Daarbij kijken we naar je sterke kanten, onbenutte mogelijkheden, blinde vlekken, leerpunten en valkuilen. Verder aan de orde komen, zo nodig, het maken van een sollicitatiebrief, opstellen/ optimaliseren van je CV, netwerken, voorbereiding van sollicitatie gesprekken en begeleiding bij de start van het nieuwe werk.

CoachCounsellor onderscheidt zich van andere outplacementbureaus door zeer individuele trajecten aan te bieden waarbij de cliënt de hoofdrol speelt en veel persoonlijke aandacht krijgt.

Overheid

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de Overheid outplacement en 'van werk naar werk begeleiding' stimuleren. Outplacement wordt door velen gezien als een nette manier om afscheid te nemen van de werknemer en deze te begeleiden naar een nieuwe baan.

Outplacement verrekenen met de bruto transitievergoeding

Bij ontslag moet de werkgever een ontslagvergoeding of transitievergoeding betalen. Kosten gemaakt tijdens het dienstverband om de werknemer bij het vinden van een nieuwe baan te ondersteunen, mogen verrekend worden met de transitievergoeding. Dit zijn kosten voor outplacement of scholing bij dreigend ontslag. Ook kosten om de arbeidsmarktpositie van de werknemer te vergroten vallen hieronder. Let op: de werknemer moet bij het maken van de kosten toestemming geven voor verrekening met de transitievergoeding.

Door out-/ replacement optimale personeelscapaciteit

Door de snel veranderende economie zijn bedrijven genoodzaakt zich snel aan te passen. Een werknemer zit sneller dan vroeger niet meer op de juiste plek. Out- /replacement zorgt ervoor dat deze werknemer begeleidt wordt naar een ander werk, wat voor beide partijen een goede oplossing kan zijn.

Outplacement is goed werkgeverschap

Een werkgever die voor zijn ontslagen werknemers outplacement organiseert, laat zien zich te bekommeren om zijn werknemers. Dit zorgt voor een positief imago en heeft ook effect op andere stakeholders, zoals klanten. Een positief imago helpt ook bij het aantrekken van nieuw personeel. Outplacement heeft op het achterblijvende personeel een rustgevend effect, hetgeen de sfeer in de organisatie ten goede komt.

Door outplacement besparen op ontslagkosten

Door een outplacementtraject ontstaat er een duidelijk einde van het dienstverband. Outplacement is onderdeel van de ontslagregeling. Hierdoor worden dure ontslagprocedures of ontslagvergoedingen voorkomen. Door outplacement is er vaak minder ziekteverzuim en een positieve werkhouding. Outplacement verdient zichzelf altijd terug!

Outplacement werkt

Uit onderzoek blijkt dat outplacement werkt. 70% van de mensen die een outplacementtraject volgt, vindt een nieuwe baan. Bij jongere werknemers is dit 75% en van de mensen tussen de 40 en 57 is dit 60%.

Transitievergoeding

Iedere werknemer die onvrijwillig zijn baan verliest heeft recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding geldt voor ontslag via UWV, de kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer ontvangt de transitievergoeding wanneer hij 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt ook voor een werknemer met opeenvolgende tijdelijke contracten die bij elkaar opgeteld 24 maanden of langer duren.

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd en bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is. Ook geldt dat de vergoeding maximaal € 76.000 mag zijn of maximaal een jaarsalaris, als dat salaris hoger is.

De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding bij ernstige verwijtbaarheid of bij het bereiken van de AOW- leeftijd (pensioen). 50-plussers hebben recht op een hogere transitievergoeding. Werknemers van MKB-bedrijven (kleine werkgevers) ontvangen een lagere transitievergoeding.   

Transitievergoeding voor outplacement en scholing

De transitievergoeding mag bruto besteed worden aan outplacement en scholing. Wanneer de transitievergoeding niet gebruikt wordt voor een outplacementtraject of een opleiding, dan betaal je belasting over de transitievergoeding. De werkgever mag de kosten die eerder gemaakt zijn voor outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding. Voorwaarde is dat deze kosten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en schriftelijk is afgesproken.

GA VOOR WERK WAAR JE BLIJ VAN WORDT

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF