Coach Gouda

AANPAK CC

Aanpak van CoachCounsellor

Een coaching/ counseling/ supervisie traject 

(Waar 'je' staat of 'jouw' kan je ook 'jullie' lezen)

 1. Een eerste contact vindt plaats via e-mail of telefoon.
 2. Na aanmelding (via het contactformulier) en het maken van een afspraak, vul je het intakeformulier in, wat je van CoachCounsellor per e-mail krijgt toegestuurd. Het invullen van dit formulier is bedoeld om voor jezelf helder te krijgen wat er precies aan de hand is, wat precies je vraag is en tevens opdat CoachCounsellor alvast een globaal beeld van de situatie krijgt. Dit is een zeer uitgebreide vragenlijst waarin je je NAW-gegevens vermeld en allerlei zaken aan de orde komen, welke belangrijk kunnen zijn bij coaching/ counselling. Al zal je misschien niet altijd het nut van een vraag zien, het is belangrijk om alle vragen zo eerlijk en uitgebreid mogelijk te beantwoorden. Neem hier dan ook voldoende tijd voor, een volledig ingevuld intakeformulier scheelt je ongeveer 2-3 sessies!
 3. Zorg dat je dit intakeformulier, minimaal 48 uur (excl. weekend) voor het intakegesprek bij CoachCounsellor, ingevuld retour stuurt, zodat Yes zich goed kan voorbereiden op het eerste gesprek. Het lezen van het intakeformulier en het voorbereiden op de eerste (intake)sessie neemt ongeveer 1 à 3 uur van Yes tijd in beslag. Yes leest het intakeformulier ná ontvangst van de betaling op haar rekening, minimaal 7 dagen vóór aanvang van de intake/ kennismakings sessie.
 4. Bij relatiecoaching/ counselling is het prettig wanneer het intakeformulier door de partners gedeeld wordt, zodat er geen onverwachte zaken naar boven hoeven te komen tijdens de gesprekken. Het delen van de formulieren is altijd je eigen keuze, het is nooit een verplichting. Houd er rekening mee dat het voor Yes, gezien de openheid en eerlijkheid waarnaar tijdens de sessies gestreefd wordt, onmogelijk is om zaken niet te kunnen/ mogen delen. Yes wil niet in een onwerkbare positie terecht komen. Daarbij kan relatiecoaching/ counselling alleen goed werken, wanneer beide partners zich 'probleemeigenaar' voelen, er wederzijds respect is en beiden bereid zijn tot zelfreflectie, zonder te wijzen naar de ander. Werken aan je of een relatie is altijd werken aan jezelf!
 5. Mocht CoachCounsellor, na het lezen van het intakeformulier het idee hebben dat de vraagstelling, op wat voor manier dan ook niet binnen haar competenties valt, dan laat zij dit aan je weten. Yes zal dan, waar nodig en gewenst en voor zover binnen haar mogelijkheden, aangeven waar je eventueel wel terecht kunt en vervalt de afspraak voor een eerste (intake/ kennismaking) sessie bij CoachCounsellor, het reeds overgemaakte bedrag zal dan worden teruggestort op je rekening. Aan het lezen van het intakeformulier door CoachCounsellor zijn geen kosten verbonden.
 6. De eerste (kennismakings/ intake) sessie is een gesprek (face-to-face, via beeldbellen, telefonisch of per mail) tussen de coachee(s) en Yes Vieyra. Het komt voor dat mensen tijdens dit eerste gesprek al bepaalde inzichten krijgen, de gezochte antwoorden op hun vragen vinden en zelf (weer) verder kunnen. Voor de eerste (intake/ kennismaking) sessie betaal je dan ook het 'normale' tarief (zie onder 'Tarieven'), het lezen van de intake formulieren is inbegrepen. Het bedrag dient minimaal 7 dagen vóór aanvang van de (intake/ kennismaking) sessies te zijn bijgeschreven op rekening van CoachCounsellor.
 7. De eerste/ intake/ kennismaking sessie (van anderhalf uur): CoachCounsellor heeft je of jullie intakeformulier(en) gelezen en een eerste idee gekregen van wat er speelt, zodat deze eerste sessie kan aanvangen als een 'gewone' sessie.
 8. Het intakegesprek is bedoeld om te kijken of er een klik is vanuit de cliënt(en), wat je wel/ niet kunt verwachten van CoachCounsellor, of de wederzijdse verwachtingen realistisch zijn, om de hulpvraag en evt. onduidelijkheden helder te krijgen, te zien wat als eerste aandacht behoeft, de benodigde informatie te geven en te kijken of er, i.v.m. evt. diagnoses, voldoende zelfreflectie en probleem-eigenaarschap aanwezig is om mee te kunnen werken. Zodoende kan er een goede afweging worden gemaakt door de cliënt(en) of het aangebodene wel/ niet past. CoachCounsellor kan de afweging maken of de casus wel/ niet binnen haar expertise valt, soms zijn hier meerdere gesprekken voor nodig.
 9. Bij relatie trajecten/ sessies is het belangrijk dat er tijdens de sessies, individuele gesprekken, mails o.i.d. vrijuit gesproken mag/ kan worden. Yes wil open en vrij kunnen spreken en niet tussen clienten ingezet of gebruikt worden, zij zou dan in een onwerkbare situatie terecht kunnen komen. Alles gebeurt in alle openheid en eerlijkheid.
 10. De eerste sessie bij CoachCounsellor verloopt als een 'normale' sessie, zodat je een goed beeld krijgt van de werkwijze van CoachCounsellor en je een goede beslissing kunt nemen met betrekking tot continuering van de begeleiding door CoachCounsellor. In dit eerste gesprek wordt tevens de opzet besproken, zoals de frequentie van de sessies, de manier waarop (via face-to-face/ via beeldbellen/ e-mail/ telefonisch) doorlooptijd, kosten, locatie en verslaglegging.
 11. Indien jij of jullie (evt. na overleg met je werkgever) na de eerste-/ intake-/ kennismaking- sessie mocht(en) besluiten met CoachCounsellor verder te gaan, dan kan je (in overleg) kiezen voor losse sessies van anderhalf uur, of voor een traject met korting.
 12. De intakesessie wordt altijd apart van te voren betaald (los van een eventueel traject).
 13. Voor we aan een traject beginnen stelt CoachCounsellor een contract op, waarin de besproken opzet en afspraken worden vastgelegd. Dit contract wordt in twee/ drievoud (indien de werkgever betaald) door beide/ alle partijen ondertekend. Het betreffende bedrag van het traject (excl. het bedrag van de intake/ kennismakings sessie) dient vooraf, voor aanvang van het traject, in zijn geheel (incl. btw.) te zijn bijgeschreven op rekening van CoachCounsellor.
 14. Zo nodig en gewenst, kan een traject verlengd worden.
 15. Tussen de sessies zit over het algemeen een periode van één tot vier weken, al naar gelang het traject vordert. Bij langere trajecten zit er aan het einde soms drie maanden tot een half jaar tussen twee sessies.
 16. In de tijd tussen de sessies wordt er van je verwacht, dat je het besprokene toepast in het dagelijks (werk)leven en je eventuele afspraken met jezelf (huiswerk) nakomt. Resultaat valt of staat bij actie!
 17. Bij annuleren van een afspraak binnen 48 uur voor de afspraak (excl. weekend), worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 18. Vaak ervaren mensen het als prettig om (na een traject) eens in de zoveel tijd met CoachCounsellor te sparren (een zgn. 'APC 'tje' = Algemene Periodieke Coaching/ Counselling) om te kijken of ze nog wel doen wat ze met zichzelf hadden afgesproken, of omdat ze ergens even niet uitkomen, of om (nieuwe) blinde vlekken op te sporen en te blijven leren en ontwikkelen. Zij hebben de mogelijkheid om een 'abonnement' te nemen met korting, voor een aantal gesprekken van anderhalf uur.
 19. Wanneer je voor een intakegesprek komt, gaat CoachCounsellor ervan uit dat je de Algemene voorwaarden van CoachCounsellor hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Samenvatting eerste (intake/ kennismaking gesprek bij CoachCounsellor (zie ook onder punt 4 en 5 hierboven)

Via deze site heb je veel over mij, mijn werkwijze, aanpak en Algemene Voorwaarden kunnen lezen, in het intakeformulier heb ik veel over jou en jouw situatie kunnen lezen. Tijdens het eerste (intake/ kennismaking) gesprek maken we verder kennis met elkaar. We bespreken de wederzijdse verwachtingen en manier van samenwerken. We kijken naar je vraagstelling en geven een eerste aanzet tot de persoonlijke doelen voor het coaching/ counselling traject. Aan het einde van het eerste gesprek vertel ik je wat de mogelijkheden zijn en is er overleg over hoe een eventueel gewenst traject er uit kan gaan zien. Daarna bepaal jij/ bepalen jullie (evt. in overleg met het/ jouw bedrijf, je partner of collega), op je gemak thuis, of de manier van werken van CoachCounsellor je aanspreekt, je een ‘klik’ voelt en of je met mij verder wilt. Mocht ik na de eerste (intake) sessie het idee hebben dat je bij mij niet op het juiste adres bent, om wat voor reden dan ook, dan geeft ik dit aan. Indien nodig en/ of gewenst verwijs ik je/ jullie dan, voor zover binnen mijn mogelijkheden, door.

Afhankelijk van de situatie en alleen met uitdrukkelijke toestemming en op verzoek van de coachee(s), is de eventuele opdrachtgever of leidinggevende bij het eerste gesprek aanwezig. Indien gewenst en/ of nodig maken we afspraken over de wijze van eventuele terugkoppeling tijdens en/ of na afloop van het traject, aan de eventuele werkgever. Dit bespreken we tijdens het eerste (telefonisch) contactDe inhoud van de sessies blijft te allen tijde geheim.
 

CoachCounsellor is gehouden aan haar ethische code en valt onder het tucht- en klacht- recht, van haar beroepsverenigingen.

WEES TROTS OP JOUW SUCCESSEN EN LEER VAN JE 'FOUTEN'

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF