Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht een afwegingskader aan de meldcode te hebben toegevoegd. En zijn professionals verplicht deze in de praktijk te gebruiken.

Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. De beroepsgroepen hebben de ruimte om een afwegingskader in te vullen op een manier die aansluit bij de dagelijkse praktijk waarin zij werken. Dit zal leiden tot verschillen in afwegingskaders. Een leerkracht heeft immers signalerende mogelijkheden maar zal geen hulpverlenen, terwijl een huisarts andere signalen kan waarnemen en wel in staat is om hulp te organiseren.

Er wordt van de beroepsgroepen verwacht dat de afwegingskaders betrekking hebben op verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, in lijn met het integraal perspectief op veiligheid in huiselijke kring bij Veilig Thuis en in aansluiting op het basismodel meldcode. Dat betekent dat het in het afwegingskader gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, oudermishandeling (kind- oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

De stappen van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode bestaat nu uit deze vijf verplichte stappen:

  1. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen.
  2. Overleggen met collega's en zo nodig ook overleggen met Veilig Thuis of met een letseldeskundige.
  3. Gesprek voeren met de cliënt of met de ouders.
  4. Aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen.Bij twijfel overleggen met Veilig Thuis.
  5. Beslissen: Hulporganiseren of melden.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. In zo’n meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Veilig Thuis
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda

Postadres:
Postbus 121
2300 AC Leiden

info@veiligthuishm.nl

www.veiligthuishollandsmidden.nl

Telefoon: 088-3083636