PRIVACY DOCUMENT

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, CoachCounsellor Yes Vieyra, als je begeleidende coach en counsellor, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden, in overleg met jou, in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, nà je expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf ervoor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als je begeleidende coach en counsellor heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alléén met je expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met je expliciete schriftelijke toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en je expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. 

 • Je naam, adres en woonplaats 
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Naam zorgverzekeraar en polisnummer
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘counselling’, ‘coaching’ of 'psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult
 • De prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar.

RECHTEN Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy rechten:

1. Recht op dataportabiliteit. Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

2. Recht op vergetelheid De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren en financiële gegevens 7 jaar, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Deze wet regelt ook dat je het recht hebt om je zorgverlener te vragen om je gegevens eerder te vernietigen. Je zorgverlener moet daaraan gehoor geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten worden. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg. Financiële en administratieve gegevens over client en persoonlijke werkaantekeningen vallen niet onder het vernietigingsrecht.

3. Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoons-gegevens zonder oordeel. Je hebt recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien: - de gegevens mogelijk onjuist zijn - de gegevens onvolledig zijn - de verwerking onrechtmatig is - de gegevens niet meer nodig zijn.

4. Recht op inzage. Het recht je persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counsellor die hij/ zij voor zichzelf maakt. Je hebt het recht om een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

6. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. Indien je aanspraak wilt maken op een van deze rechten kun je gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Ik maak dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS SSL verbinding: Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat CoachCounsellor gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar CoachCounsellor waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en opgeslagen in een kluis. Doordat CoachCounsellor de laatste versie update van alle software en installeert, zorgt CoachCounsellor ervoor dat de software optimaal beveiligd is.

 

WIJZIGINGEN CoachCounsellor is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Ik raad je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

VRAGEN Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over de privacyverklaring? Neem dan contact op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.