Algemene Voorwaarden CC

Van eenmanszaak ‘CoachCounsellor’ CC, eigenaar/ directeur Yes Vieyra hierna te noemen: 'CoachCounsellor' gevestigd te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder inschrijfnummer: 2438401.

Artikel 1. Algemeen
 1. De Algemene Voorwaarden CC zijn van toepassing op alle door CoachCounsellor gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door CoachCounsellor uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door CoachCounsellor gratis verstrekt.
 3. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.   
 4. Diensten: Alle door CoachCounsellor aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/ counselling/ training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.    
 5. Coachee: Degene die deelneemt aan een begeleiding, supervisie, coaching/ counselling traject, ook als hij/ zij niet zelf de opdrachtgever is. 
 6. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, contactdag, groep/ team traject of intervisie.
 7. In de praktijk van CoachCounsellor ligt een informatiemap ter inzage voor de cliënten. Deze map bevat informatie over: Het verwerkingsregister (AVG), Meldcode huiselijk geweld, Beroepsprofiel, Gedragscode, Privacy document, Klachtenreglement SCAG, Tarieven, Contracten, Algemene voorwaarden CC en Vervanging.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CoachCounsellor/ CC/ CCA diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen CoachCounsellor maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CoachCounsellor uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien een samenwerking met CoachCounsellor wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden.
Artikel 3. Acceptatie
 1. Door het maken van een afspraak met CoachCounsellor, verklaart opdrachtgever dat de coachee/ deelnemer in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.
Artikel 4. Offertes
 1. De door CoachCounsellor gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven CoachCounsellor is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  
 3. De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.    
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij CoachCounsellor beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Met CoachCounsellor gesloten overeenkomsten leiden voor CoachCounsellor tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij CoachCounsellor gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van CoachCounsellor verlangd kan worden. CoachCounsellor zal de richtlijnen en gedragsregels van de beroepsvereniging ABvC, naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. De coachee(s)/ deelnemer zal/ zullen eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken/ workshops/ trainingen/ contactdagen en zich inzetten, waarbij de coachee/deelnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee/ deelnemer naar de sessies/ bijeenkomsten/ workshops/ contactdagen komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies/ bijeenkomsten/ workshops/ contactdagen worden gemaakt.
 3. Bij relatie coaching/ counselling is het belangrijk dat alles open en eerlijk, over en weer, ook tijdens de evt. individuele gesprekken besproken mag worden. CoachCounsellor mag nooit door (één van) de coachees gebruikt worden en/ of tussen partners/ partijen komen te staan of gezet worden. 
 4. Mocht de coachee(s), deelnemer, supervisant of student, zonder CoachCounsellor hier op tijd (min. 48 uur voor de afspraak) schriftelijk/ telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/ of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de deelname aan de sessie/ training/ workshop/ contactdag na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan, ongeacht de reden van afwezigheid. De coachee/ deelnemer/ supervisant/ student heeft dan geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 5. Het is toegestaan om, indien dit voor de coachee van belang is, alleen in overleg en met schriftelijke toestemming van CoachCounsellor, geluidsopnames te maken van de sessies. Deze geluidsopnames zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik. De geluidsopnames mogen niet openbaar worden gemaakt, ook niet via bijvoorbeeld internet of sociale media. Alleen met schriftelijke toestemming van CoachCounsellor is dit in bepaalde gevallen mogelijk, het mag in geen enkel opzicht schade aanbrengen voor de betrokkenen.
 6. De coachee(s)/ deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die CoachCounsellor en de coachee/ supervisant/ deelnemer gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.
 7. CoachCounsellor begeleidt alléén mensen met ADD waarbij de diagnose is gesteld door een psychiater, arts of een daarin gespecialiseerd psycholoog of instituut. Verder hanteert CoachCounsellor als voor-waarde voor begeleiding dat medicatie wordt gebruikt, welke is voorgeschreven en wordt gemonitord door een arts. 
 8. Door op de afspraak te verschijnen, geeft de coachee toestemming aan CoachCounsellor om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht zoals o.a. EMDR, Overlevings-strategieën, PEL-techniek etc. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de coachee zie art. 3.1. en art. 12.1.
 9. Door op de afspraak te verschijnen, ge(ven)eft de coachee(s)/ supervisanten/ studenten/ deelnemers toestemming aan CoachCounsellor om de (EMDR) sessies/ trainingen etc. digitaal op te nemen en waar nodig en/ of gewenst deze geanonimiseerd te bespreken met haar supervisor of in haar intervisiegroep. Dit gebeurt zo dat cliënt onherkenbaar en niet herleidbaar is, waarbij CoachCounsellor vertrouwelijkheid hoog in acht neemt.
 10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CoachCounsellor het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CoachCounsellor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CoachCounsellor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CoachCounsellor zijn verstrekt, heeft CoachCounsellor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. CoachCounsellor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CoachCounsellor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 13. Evt. (voortgang)rapportage naar derden (verzekering, re-integratiebureau, (bedrijfs)arts etc.) gebeurt alleen in overleg met cliënt en na schriftelijke toestemming van cliënt (middels machtigingsformulier), deze worden apart gedeclareerd.
Artikel 6. Contractduur
 1. Bij verlenging van een coaching/ counselling/ supervisie/ intervisie traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 2. Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van CoachCounsellor en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 16).
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CoachCounsellor zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal CoachCounsellor de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CoachCounsellor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 8. Geheimhouding en Ethische gedragscode
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de coachee wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht alleen aan derden verstrekt, nadat de coachee kennisgenomen heeft van die informatie en vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie (middels een machtigingsformulier), tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal CoachCounsellor niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de coachee of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. CoachCounsellor is gehouden aan de Wet 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'.
 4. Aan de opdracht zal door CoachCounsellor niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 5. CoachCounsellor is gehouden aan de ethische codes van haar beroepsverenigingen en het daaraan verbonden klachtenreglement. 
Artikel 9. Intellectuele eigendom
 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen-, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door CoachCounsellor ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft CoachCounsellor houder, respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. CoachCounsellor behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10. Betaling en verzuim               
 1. Betaling geschiedt vooraf aan de (intake) sessies/ trajecten/ workshops/ contactdagen.
 2. Het bedrag dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de sessies/ aanvang van een traject/ contactdag en minimaal 14 dagen voor aanvang van een workshop/ training, te zijn bijgeschreven op rekening van CoachCounsellor, op een door CoachCounsellor aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is CoachCounsellor gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van CoachCounsellor en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens CoachCounsellor onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Wanneer van CoachCounsellor meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan CoachCounsellor voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel 11. Incassokosten
 1. Ingeval CoachCounsellor om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is CoachCounsellor niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. CoachCounsellor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de student/ deelnemer/ coachee/ intervisant/ supervisant + zijn/ haar cliënt, zelf wordt aangericht. door deel te nemen verklaart de student/ coachee/ intervisant/ supervisant/ deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. De aansprakelijkheid van CoachCounsellor is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door CoachCounsellor of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor CoachCounsellor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door CoachCounsellor afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat CoachCounsellor in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van CoachCounsellor voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade aan (on)roerende goederen, personen of derden, of gevolgschade van eventuele (druk) fouten op haar website, folders of andere PR, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
 1. CoachCounsellor heeft het recht om zonder opgave van reden een opleiding, cursus, training, begeleiding- of coaching, counselling, supervisie, contactdag of intervisie traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/ deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan CoachCounsellor/ CC/ CCA betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. Annuleren (m.u.v. studenten en deelnemers van workshops/ trainingen van de CCA en deelnemers aan de contactdagen) door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/ op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van CoachCounsellor.
 3. Annuleringskosten (m.u.v. workshops/ trainingen/ modules/ contactdagen): 1. Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 2. Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 3. Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk. Voor de (praktijk-) trainingen, opleiding en workshops van de CoachCounsellor Academie gelden de ‘Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor'.
 4. Ingeval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee/ deelnemer na aanvang van een opleiding, cursus, training, begeleiding- of coaching, counselling, contactdag, supervisie of intervisie traject, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/ coachee/ deelnemer geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste cursus/ training/ traject/ dag/ sessie/ tijd/ begeleiding/ contactdag of het verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen, of te wisselen van dag(en). 
 5. CoachCounsellor is gerechtigd om (CCA) studenten, deelnemers aan workshops/ trainingen/ contactdagen, supervisanten en/ of cliënten, verdere toegang/ deelname tot of aan een workshop/ training/ sessie/ contactdag en/ of traject etc., te ontzeggen en/ of te annuleren, wanneer deze zich in de ogen van CoachCounsellor op een destructieve/ negatieve/ agressieve manier gedra(a)g(t)en en/ of zich niet aan gemaakte afspraken houd(t)en en/ of dat de voortgang/ veiligheid voor het (coaching/ counselling/ contactdag/ supervisie/ training/ workshop) proces, de groep en/ of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de student/ deelnemer/ cliënt/ supervisant. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk, de betalingsverplichting blijft. De coachee/ deelnemer/ supervisant/ student heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 6. Een particulier/ individueel/ relatie begeleiding, supervisie, counselling of coaching gesprek kan tot 48 uur (excl. weekend) voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur en bij niet of niet op tijd verschijnen op de geplande tijd, door coachee of opdrachtgever, is CoachCounsellor gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen, ongeacht de reden van afzegging. 
 7. Mocht de coachee/ deelnemer/ supervisant/ student, zonder CoachCounsellor hiervan tijdig schriftelijk/ telefonisch op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/ of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de sessie/ training/ contactdag na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De coachee/ deelnemer/ supervisant/ student heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 8. Indien binnen zes maanden na een sessie geen afspraak meer is gemaakt door de coachee(s), wordt een traject, onafhankelijk van het aantal overgebleven sessies, geacht stilzwijgend te zijn beëindigd en kan de coachee en/ of opdrachtgever geen aanspraak maken op vervolgsessies of teruggave van geld door CoachCounsellor. 
 9. Wanneer één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding/ restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel 14. Persoonsgegevens
 1. Door het aangaan van een overeenkomst met CoachCounsellor wordt aan CoachCounsellor toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal CoachCounsellor uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. De bewaartermijn van persoonsgegevens is 20 jaar, financiele gegevens 7 jaar, of op aanvraag van de cliënt worden deze aan de cliënt meegegeven/ verwijderd/ vernietigd.
Artikel 15. Geschillenbeslechting
 1. Op iedere overeenkomst tussen CoachCounsellor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen CoachCounsellor gevestigd is.
Artikel 16. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden CoachCounsellor
 1. De laatste versie van de 'Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor' staat altijd op haar website: www.coachcounsellor.nl.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer: 2438401.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van het contract met CoachCounsellor, zie ook art.16.4.
 4. Bij een vervolgtraject gelden de 'Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor/ CC(A)' van dat moment, zoals vermeld op de website van CoachCounsellor en vervallen de 'Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor/ CC(A)' van het ‘oude’ contract.
 5. De Nederlandse tekst van de 'Algemene Voorwaarden van CoachCounsellor/ CC(A)' is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Register®coach/ counsellor/ supervisor/ opleider/ trainer Yes A.P.J. Vieyra-Schaap
E: yes@coachcounsellor.nl  W: www.coachcounsellor.nl  

 Lid: ABvC, RBCZ, CRKBO.  
 KvK nr.: 24384010

©Copyright CoachCounsellor 2004-heden