Burn-out en Stress

Met de aanpak van CoachCounsellor m.b.t. burn-out (preventie) kan een bedrijf/ organisatie veel geld per medewerker besparen, per burn-out verzuim gebeurtenis. Het is verontrustend om te zien dat er bij bedrijven, organisaties en de overheid (te) weinig aandacht is voor het voorkomen van psychisch verzuim, met name veroorzaakt door burn-out en depressieve klachten. Burn-out is een verantwoordelijkheid van zowel de werknemer als het bedrijf of de organisatie.

Aan de kosten kan het niet liggen. De gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out bedroeg in 2011, 189 dagen (bron: CBS) er zijn gemiddeld 255 werkdagen in een jaar, waarmee de kosten voor een hoger opgeleide werknemer gemiddeld ca. € 90.000,- kunnen bedragen. Het laten begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo'n 5% van de kosten van uitval door burn-out.

Voordelen 

 • Enorme besparing op de verzuimkosten.
 • Een veelzijdige allround benadering van de medewerker en zijn/ haar omgeving.
 • CoachCounsellor werkt met een cliënt-volg-systeem, waar de reintegratie opbouw op afgestemd kan worden.
 • Eerlijke communicatie richting uw organisatie.
 • Vraagbaak voor HRM bij stress- of burn-out- gerelateerde vraagstukken.
 • CoachCounsellor biedt een duurzame oplossing.
 • CoachCounsellor biedt nazorg.

Volgens de cijfers van het CBS kampt 15% van de hoogopgeleide werknemers met aan burn-out gerelateerde klachten. Zo'n 31% van de totale instroom in de WIA heeft te maken met psychische klachten, in het bijzonder depressie, posttraumatische stressstoornis, burn-out en overspanning. Klik hier voor tabellen van Centraal Planbureau. Ruim één op de acht werknemers had in 2011 aan burn-out gerelateerde klachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers die de werksfeer als negatief ervaren, werknemers die werkdruk als hoog ervaren en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-out klachten dan overige werknemers.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat in, dat tegen 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak van verminderde productiviteit op de werkvloer zijn. Minister Schippers heeft recentelijk een akkoord gesloten met een groot aantal partijen over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Partijen verplichten zich een ‘destigmatiserings programma' op te zetten, waarbij arbeidsparticipatie en herstel van burgerschap van de patiënt centraal staan. Tegelijkertijd wordt er steeds meer bezuinigd op geestelijke gezondheidszorg. Het accent wordt meer en meer verlegd van het behandelen van psychische problemen naar het voorkomen ervan. Alle reden voor werkgevers om aandacht te besteden aan het zo veel mogelijk voorkomen van psychische problemen.

Er is weinig tot geen kennis aanwezig in organisaties (en bij individuele medewerkers) over de waarschuwingssignalen en risico’s van burn-out. Daarin ligt een grote uitdaging én een mooie kans voor werkgevers om zich te onderscheiden, juist in tijden van financiële crisis en bezuinigingen. Geestelijke vitaliteit en preventie van psychische problemen hebben mede een oorsprong op het werk.

Aan burn-out gaat een voorgeschiedenis van minimaal een jaar vooraf, je kunt het dan ook aan zien komen, mits je de waarschuwingssignalen (onder)kent. Het punt is dat de meeste mensen die burn-out gevoelig zijn de signalen bagatelliseren en niet onderkennen, waardoor zij over hun grenzen gaan en net zolang doorgaan tot het te laat is. Het zijn over het algemeen de meest bevlogen, enthousiaste, ambitieuze en betrokken werknemers die risico lopen om burn-out te raken, vaak zijn het de ‘parels’ van een bedrijf.

Chronische stress bouwt zich geleidelijk op, er ontstaat een steeds grotere disbalans tussen draagkracht en draaglast, inspanning en ontspanning, geven en ontvangen, controle en loslaten. Het onschuldig lijkende kort verzuim neemt toe, veelal door lichamelijke klachten: Vermindering van gezondheid, vaker ziek, verkouden, keelklachten, hoofdpijn, rug- en nek- schouderklachten. Juist omdat het om lichamelijke klachten gaat, wordt de link met grote psychische belasting en langdurige stress niet of onvoldoende gelegd. De gemiddelde ‘burn-outer' is een doorzetter, voelt zich zeer verantwoordelijk, gaat over eigen grenzen en laat zich niet kennen. Gaat door op de reserves, tot die plotsklaps tot stilstand komt. Schijnbaar onverwacht, niets is minder waar.

Er is geen oorzaak aan te wijzen voor burn-out, wel kan er een aanleiding zijn, zoals ontslag, fusie, reorganisatie, overlijden van een dierbare, etc.. Het is altijd een combinatie van factoren op het werk, in combinatie met de privé situatie. Ook persoonlijkheids-eigenschappen van de medewerker en de cultuur binnen een bedrijf spelen een rol. Het is dan ook noodzakelijk dat er een tweesporenbeleid plaatsvindt; zowel de medewerker mag, onder begeleiding, aan herstel gaan werken, alsook de werkgever mag onderzoeken en herstellen wat er schort op de werkvloer. Dit, opdat de werknemer bij terugkomst niet tegen oude patronen aanloopt en terugvalt, alsook ter preventie dat meerdere mensen burn-out geraken.

Stressoren 

 • Slechte werksfeer! 4x hoger risico op burn-out!
 • Geen autonomie, 4x hoger risico op burn-out!
 • Hoog werktempo, werklast 3x hoger risico op burn-out!
 • Gemis aan creatieve inbreng 3x hoger risico op burn-out!
 • Eentonig werk, 2x hoger risico op burn-out!
 • Geen plezier in werk, 2x hoger risico op burn-out!
 • Hoge tijdsdruk, 2x hoger risico op burn-out!
 • Geen controle.
 • Geen eenduidige feedback.
 • Geen rolduidelijkheid.
 • Geen goede werkstructuur.
 • Weinig of geen steun.
 • Geen of teveel uitdagingen.
 • Werk komt niet overeen met de vaardigheden.
 • Pesten op het werk.
 • Seksuele intimidatie.
 • Moe van het meeleven (Compassion Fatique): Aanpakken op 3 niveaus; persoonlijk, professioneel en organisatorisch (erkenning, supervisie).
 • Ingrijpende gebeurtenissen in privé situaties, waardoor balans tussen draagkracht en draaglast is verstoord.
 • Omgevingsfactoren, geluid, licht, privacy, slecht meubilair etc.
 • Psychosociale aspecten.
 • Etc.

Oorzaken werkdruk

 • Intensiteit van het werk (86%).
 • Gebrek aan ondersteuning van collega’s en superieuren (80%).
 • De hoeveelheid werk (61%).
 • De tijdsdruk (43%).
 • De complexheid van taken (39%).

Stressreacties

 • Hart en vaatziektes.
 • Hormonale reacties.
 • Ziektes zoals Burn-out.

Burn-out voorkomen door o.a.

 • Te investeren in programma's voor fysieke en mentale vitaliteit.
 • Voorlichting te geven over de aanleiding en signalen van psychisch verzuim.
 • Aandacht te hebben voor eigenaarschap, door zowel de werknemer als de werkgever.
 • De juiste interventiestrategieën en effectieve preventiemaatregelen te integreren in het HR-beleid van organisaties, gericht op het herkennen en erkennen van signalen van psychisch verzuim, op het tijdig aangaan van de dialoog met de medewerker en het investeren in bevlogenheid, betrokkenheid en goede werksfeer.

Er zijn plannen om psychisch verzuim niet meer op te nemen in de arbodienstverlening vanwege de te hoge kosten en het geringe resultaat. Psychologische klachten zijn verantwoordelijk voor 31% van de instroom in de WIA
 (Werknemers die langer dan 2 jaar ziek thuis zitten onder de Poortwachters regeling. Bedrijven / organisaties blijven gedurende 10 jaar verantwoordelijk wanneer u eigen risico drager bent! (IVA en WGA regeling).

De benadering van CoachCounsellor bij burn-out en stress is individueel gericht, specifiek en specialistisch. Hierbij krijgt de ‘burn-outer’ volledige aandacht op alle verschillende gebieden, waarbij zowel de werkomgeving als de privé situatie, de opbouw van energie, de lichamelijke, mentale en cognitieve aspecten de nodige aandacht krijgen. Ieder mens en ook iedere burn-outer is anders, de aanpak van CoachCounsellor onderscheidt zich dan ook door persoonlijk en flexibel te zijn, zij heeft de mogelijkheid om, daar waar nodig en gewenst, veel verschillende tools aan te kunnen bieden.

Door preventief en curatief te werken kunnen organisaties veel geld besparen per medewerker, per burn-out verzuim gebeurtenis. CoachCounsellor geeft tevens trainingen en workshops voor leidinggevenden en werkgevers om waarschuwingssignalen te kunnen herkennen en signaleren om zodoende preventief te kunnen handelen.

Wat kost stress

De ‘stressstand’ van een werknemer veroorzaakt een verminderde concentratie, waardoor er meer 'foutjes' worden gemaakt, die tijd kosten om te corrigeren. De effectiviteit vermindert, de performance blijft achter en de energie om er af en toe een tandje bij te zetten neemt dramatisch af. Laten we zeggen dat een medewerker in tijden van veel stress zo’n 35% minder goed functioneert dan wat je mag verwachten. Wanneer we de ‘opbrengst’ van een werknemer inschatten op het dubbele van de kosten, dan komen de kosten van stress voor de medewerker uit op bijna € 160,- per dag, per maand gemiddeld zo’n € 3500,-. En dat gedurende vele máánden!

Nut van burn-out voor werkgever

Ik zie regelmatig bij bedrijven waar iemand burn-out raakt, dat al snel meerdere mensen op dezelfde afdeling burn-out raken, dat betekent dat er iets structureel mis is op die afdeling, of in het bedrijf. De confrontatie met burn-out kan voor werkgevers dan ook heel nuttig zijn.
U kunt de burn-out van een medewerker aangrijpen als kapstok om te onderzoeken hoe gezond de werkomgeving is die u uw medewerkers biedt, om herhaling en erger te voorkomen.

Stel uzelf vragen als

 • In hoeverre heeft de persoon met burn-out weerstand ondervonden op het werk?
 • Hoe was het contact met de collega’s?
 • Hoe was het contact met de leidinggevende?
 • Hoe is de sfeer op de werkvloer?
 • Hoe wordt de werksfeer in het algemeen door de medewerkers ervaren?
 • Ervaart iedereen dit op dezelfde manier?
 • Welke andere relaties onderhield deze persoon vanuit onze onderneming en hoe werden deze ervaren?
 • Welke leiderschapstijl wordt binnen onze organisatie gehanteerd?
 • Hoeveel verloop is er onder ons personeel?
 • Wat doen wij aan stresspreventie?
 • In hoeverre zijn onze organisatiedoelen duidelijk voor onze medewerkers?
 • In hoeverre is er rolduidelijkheid voor onze medewerkers?
 • Hoe duidelijk zijn onze taakomschrijvingen per medewerker?
 • Wat is onze visie en in hoeverre is deze duidelijk voor onze medewerkers?
 • Hoe betrokken voelen onze medewerkers zich bij onze organisatie en visie?
 • Wat doen wij aan verzuimpreventie?
 • Hoe motiveren wij onze medewerkers?
 • Hoeveel inbreng hebben onze medewerkers bij management beslissingen?
 • In hoeverre verstoort kantoorpolitiek het werk?
 • In hoeverre worden de kwaliteiten van onze medewerkers gezien (ook de kwaliteiten die ze niet nodig hebben voor hun directe werk) en wat wordt daarmee gedaan?
 • Hoe waarderen wij onze medewerkers en wat merken zij hiervan?
 • In hoeverre is er een open-mind waar het gaat om te ontdekken hoe we een nog betere omgeving
voor samenwerking kunnen creëren?
 • Hebben we oog voor mensen die de lat altijd hoog leggen?
 • In hoeverre houden we de vinger aan de pols bij onze harde werkers?
 • In hoeverre en hoe doen wij aan teambuilding?
 • In hoeverre zijn de verhoudingen in balans?
 • Hoe gaan wij om met zieke medewerkers?
 • In hoeverre hebben wij een cultuur die het mogelijk maakt goed om te gaan met een medewerker met burn-out?
 • In hoeverre geven wij iemand de ruimte?
 • In hoeverre heerst er wantrouwen naar de legitimiteit van de burn-out claim?
 • In hoeverre (h)erkennen wij de symptomen en waarschuwingssignalen van Burn-out en wat doen wij daarmee?
 • Hoe reageren wij bij aan stressgerelateerde klachten?

Uiteraard is het mogelijk u door CoachCounsellor te laten ondersteunen bij uw onderzoek naar ‘burn-out gevoeligheid’ en stress-gerelateerd verzuim binnen uw organisatie.

Wist u dat…

 • Er in 2010, 8.636.000 werkende mensen waren in Nederland?
 • Eén op de acht mensen, oftewel 13 procent (= 1.122.680) van de werkende mensen in 2011 aan burn-out gerelateerde klachten had? (Bron: CBS)
 • Dit een stijging van 2 procent is, ten opzichte van 2007?
 • Een werknemer met een niet goed behandelde burn-out 189 dagen per jaar ziek is (totaal zijn er 255 werkdagen in een jaar)?
 • Hiermee de kosten voor bijvoorbeeld een hoger opgeleide werknemer op ongeveer € 90.000, komen? (Bron: CBS)
 • Burn-out is te voorkomen, wanneer er door zowel werkgever als werknemer gerichte acties worden ondernomen en begeleiding wordt ingeschakeld?
 • Chronische stress een voorloper is van burn-out?
 • Overspannenheid, welke niet goed wordt aangepakt, kan leiden tot een burn-out?
 • Een burn-out traject bij CoachCounsellor de werkgever veel geld kan besparen?
 • De kosten van een traject bij CoachCounsellor de werkgever slechts zo’n 5% kost van de verzuimkosten die burn-out met zich meebrengt?

VAN HARD WERKEN RAAK JE NIET BURN-OUT, HET IS DE MANIER WAAROP JE WERKT WAARVAN JE BURN-OUT KUNT RAKEN