Coach Gouda

ALGEMENE VOORWAARDEN CCA

ALGEMENE VOORWAARDEN CCA 
voor de opleiding, trainingen, workshops en modules

Door inschrijving geeft de student/deelnemer te kennen deze Algemene Voorwaarden van de CCA te accepteren

Algemene Voorwaarden van de CoachCounsellor Academie, eigenaar/directeur Yes Vieyra-Schaap, hierna te noemen 'CCA’ gevestigd te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijfnummer: 24384010.

Artikel 1. Algemeen
1.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door CCA gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door CCA uitgebrachte offertes en opdracht bevestigingen.

1.2   Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis door de CCA verstrekt.

Artikel 2. Offertes en orders
2.1   Inschrijvingen binden CCA pas, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd en de betaling binnen is op rekening van CoachCounsellor Yes Vieyra, te Gouda. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd. De CCA is bij niet tijdig betalen gerechtigd de student uit te schrijven. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling.

Artikel 3. Levering
3.1   Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de ABvC, zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

3.2   In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3.3   De leveringstermijn is een streeftermijn en de data zijn streefdata waarbij CCA afhankelijk is van derden. CCA zal al het mogelijke doen om binnen de gestelde termijn en op gestelde data te leveren. Voor de locatie waarbij CCA afhankelijk is van derden zal altijd gezocht worden naar de best mogelijke oplossing.

3.4   Wanneer blijkt dat er geen of te weinig belangstelling c.q. deelnemers zijn voor bepaalde coaching/counselling opleiding/trajecten/ trainingen/workshops, behoudt CCA het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden.

3.5   Deelname aan de opleiding/traject/training/workshop kan pas plaatsvinden nadat het daarvoor verschuldigde bedrag is bijgeschreven op  
rekening van de CCA.

3.6   Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van wederpartij.

3.7   In Level 1 mag je maximaal 10% missen, wil je aan de praktijkeisen voldoen. Je kunt maximaal 1 dag inhalen bij een andere groep. Mis je meer, dan bespreek je met Yes Vieyra hoe je door eventueel aanvullende opdrachten en/of het volgen van een of meerdere modules(extra) alsnog aan de eisen kunt voldoen.

3.8   In Level 2 dien je 100% aanwezig te zijn. De modules worden 2x per jaar gegeven en je kunt je daarvoor inschrijven tot 3 jaar nadat je begonnen bent met de opleiding tot CC Level 2.

3.9   Je kunt tot maximaal 3 jaar na het begin van Level 1 of Level 2 het betreffende diploma halen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1   Alle door CCA geleverde goederen en diensten blijven eigendom van CCA, zolang deze nog enig bedrag, verband houdende met de geleverde zaken, te vorderen hebben.

4.2   De opleidingen zijn producten van de CCA, Copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de CCA.

Artikel 5. Betaling en verzuim
5.1   De betaling dient minimaal 14 dagen voor aanvang van een opleiding/ training/workshop  of coaching/counselling traject (incl. de praktijkdagen van de ‘CCA’)  te zijn overgemaakt op rekening van Coachcounsellor Yes Vieyra, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden
6.1   Annuleren (m.u.v. workshop/module deelnemers) kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel of op het inschrijvingsformulier schriftelijk anders is vastgelegd. De datum van de poststempel van de aangetekende brief én de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van de CCA. 

Annuleringskosten (met uitzondering van workshops/modules en/of andere afspraken welke vermeld staan op het inschrijfformulier): 1. Na inschrijving heb je zeven dagen bedenktijd ingaande op de dag van inschrijving; binnen deze periode kun je kosteloos annuleren. 2. Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de  startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 3. Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 4. Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats. Annulering binnen bovenstaande termijnen kan uitsluitend per aangetekende brief naar de CoachCounsellor Academie èn tegelijkertijd per mail naar info AT coachcounsellor DOT nl . Vermeld daarbij altijd je klant-, factuur- en banknummer. Uitschrijving en restitutie van het (resterende) bedrag, zal in de regel binnen 21 dagen na annulering plaatsvinden.

6.2   Voor de bijscholings trainingen/workshops is, na inschrijving, géén annulering/restitutie mogelijk.

6.4   Bij overschrijding van de in artikel 5 lid l bedoelde betalingstermijnen/of de nader overeen te komen betalingstermijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze l,5% rente per maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid der koopprijs.

6.5  1.Ingeval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen coachee/deelnemer/student na aanvang van de opleiding, cursus, training, begeleiding- of coaching, counselling, supervisie of intervisie traject/sessie, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/ deelnemer/coachee geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste dag/sessie/tijd/begeleiding. 

6.6   Alle kosten van vordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, komen ten laste van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,00 exclusief btw., onverminderd het recht van CCA de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgesteld bedrag te boven gaan vorderen van de wederpartij, zoals deze kunnen blijken uit door CCA over te leggen nota's van onder andere de advocaat.

6.7   CCA is gerechtigd studenten, workshop/module deelnemers en/of cliënten, verdere toegang tot een opleiding/ training/workshop of (begeleidings) traject/sessie te ontzeggen, wanneer deze zich in de ogen van Coachcounsellor en/of de CCA op een dusdanige destructieve manier gedragen dat de voortgang voor het (coaching/counselling) proces, de groep en/ of personen ernstig wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de student/ deelnemer/ cliënt. Restitutie van het (eventueel vooruitbetaalde) bedrag is dan niet mogelijk.

6.8   Iedere student/deelnemer dient zich te houden aan de ethische code, feedbackregels en de huisregels. Bij het overtreden van (van één) deze regels kan, in het uiterste geval, de student worden uitgeschreven. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de student/deelnemer.
Restitutie van het  (eventueel vooruitbetaalde) bedrag is dan niet mogelijk.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1   Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door Opdrachtgever is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

7.2   Gesprekken, sessies en andere contacten die, in welke vorm dan ook, tussen opdrachtnemer, studenten en Coachees plaats vinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de student/coachee hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Ook studenten houden zich aan deze geheimhoudingsverplichting.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1   Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Coachcounsellor niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Coachcounsellor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de student/deelnemer/coachee/ supervisant + zijn/haar cliënt, zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de coachee/ supervisant/ deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

8.2   Bij deelname aan een groep/traject/workshop/module blijft de verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten bij de student/coachee/deelnemer zelf. De begeleider / trainer noch de CCA zijn aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de student/coachee/deelnemers en / of de gevolgen van deelname aan de groep/traject/workshop.

Artikel 9. Klachten
9.1   Klachten met betrekking tot geleverde diensten dienen terstond gemeld te worden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht te zijn conform de overeenkomst. CCA is lid van de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor  Counselling) en derhalve gehouden aan de ethische codes en klachtenreglement van haar beroepsvereniging.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen van de CoachCounsellor Academie CCA of de totstandkoming daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Acceptatie
11.1 Door inschrijving geeft de student/deelnemer te kennen deze voorwaarden van de CCA te accepteren. Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de CCA en de student, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

AGENDA WORKSHOPS EN CONTACTDAGEN

NIEUWSBRIEF